Borkowski - technika grzewcza, sanitarna

Dofinansowanie na kolektory

Kredyt i dotacja na zakup i montaż instalacji solarnej dla przygotowania c.w.u.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku uruchomił program udzielania kredytów wraz z dopłatą 45% kapitału kredytu na zakup i montaż instalacji solarnej dla ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła.
Dotacja z NFOŚiGW obejmuje 45% łącznych kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego.

O kredyt i dofinansowanie mogą się ubiegać:
 • Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jedno lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym                         
 • Wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory na własnych budynkach
W obu przypadkach z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej do podgrzewania c.w.u.

Wydatki kwalifikowane, czyli co jest przedmiotem  kredytowania:
 • Koszt projektu budowlano - wykonawczego rozwiązania instalacji do przygotowania c.w.u., c.o. i wody basenowej z wykorzystaniem kolektorów słonecznych
 • Koszty zakupu elementów instalacji solarnej - kolektorów, podgrzewaczy (zasobników) wody, urządzeń obiegu solarnego, automatyki
 • Koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normę PN EN 1434 (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych)
 • Koszt montażu kolektorów słonecznych
 • Zapłacony podatek VAT      
 
Kolektor słoneczny musi posiadać sprawozdanie z badań na zgodność z normą PN EN 12975-2 wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualny certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub europejskim certyfikatem na znak „SOLAR KEYMARK" nadanym przez jednostkę certyfikującą.

Procedura i warunki jakie muszą być spełnione dla uzyskania kredytu z dopłata z NFOŚiGW:
 • posiadanie zdolności kredytowej 
 • złożenie wniosku (odpowiedni formularz bankowy) o przyznanie kredytu 
 • złożenie wniosku na dotację (formularz NFOŚiGW)  
 • złożenie wniosku o dotację
 • odbiór techniczny wykonanej instalacji przez uprawnioną firmę lub inspektora nadzoru budowlanego 
 • przedłożenie w banku faktur związanych z przedsięwzięciem - faktury nie mogą być datowane wcześniej niż data 
 • w przypadku nowo budowanych budynków protokół odbioru może być podpisany pomiędzy beneficjentem a wykonawcą po wykonaniu instalacji w terminie wynikającym z procesu budowlanego przed zasiedleniem, jednakże oświadczenie o zamieszkaniu w budynku powinno być dostarczone w momencie gdy budynek jest zamieszkany a jego mieszkańcy wykorzystują energię cieplną pochodzącą z instalacji kolektorów słonecznych  (beneficjent winien dostarczyć do banku oświadczenie o zamieszkaniu w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru instalacji i nie później niż do 30 września roku następnego po zawarciu umowy kredytowej z dotacją).
Wnioski
Nabór wniosków o dotacje NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym, według kolejności wpływu. Decyzję o włączeniu instrumentu dopłat do oferowanych produktów bankowych oraz o terminach ich uruchomienia podejmą dyrektorzy poszczególnych banków. Część banków zadeklarowała uruchomienie kredytów już w lipcu 2010r.

Lista banków współpracujących z NFOŚiGW
•    Bank Ochrony Środowiska S.A.  Poznań, ul Dąbrowskiego 79 A,  tel. (61) 841 08 00  www.bosbank.pl               
•    Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.  Poznań Plac Wolności 8, tel. (61) 85-53-338 www.bankbps.pl
•    Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. Poznań  ul. Szarych Szeregów 23 a, tel.: (61) 856-24-00  www.gbw.com.pl
•    Krakowski Bank Spółdzielczy,  Kraków , ul. Rynek Kleparski nr 8, tel.: (12) 42-86-224 www.kbsbank.com.pl
•    Mazowiecki Bank Regionalny S.A. Warszawa,  ul. Elbląska 15/17 tel.: (22) 560-04-00  www.mrbank.com.pl
•    Warszawski Bank Spółdzielczy,  Warszawa ,ul. Fieldorfa 5a, tel. (22) 514-89-40
•    LUKAS Bank S.A. P-ń, ul. Słowiańska 38,  P-ń, Al. Marcinkowskiego 16,   P-ń, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 75, infolinia  801 33 11 11

Dodatkowe informacje o dotacjach kliknij tutaj
Więcej informacji o kolektorach...

Dofinansowanie na kolektory    Dofinansowanie na kolektory